مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ماهیار آذر, سید عباس تولایی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : شيوع - پرخاشگري - اختلال استرس پس از سانحه
: 28397
: 101
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. پرخاشگري يكي از علائمي است كه به طور شايعي در ميان بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) ديده ميشود؛ ولي مشخص نيست ميزان شيوع PTSD در بيماران پرخاشگر چقدر ميباشد. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع PTSD در ميان بيماران دچار پرخاشگري انجام شده است.

روش ها. اين مطالعه بر روي 100 بيمار مبتلا به پرخاشگري كه از ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان بقيه ا... (عج) تهران به طور تصادفي انتخاب شدهاند، انجام شده است كه براي ارزيابي وجود يا عدم وجود پرخاشگري از يك پرسشنامه خودساخته و براي بررسي وجود يا عدم وجود PTSD از معيارهاي DSM-V و براي ارزيابي شدت بيماري PTSD از پرسشنامه Impact of Event Scale (IES) استفاده شده است.

یافته ها. در اين مطالعه ميانگين سني بيماران مورد بررسي 8/9 ± 7/36 سال بود. 77 درصد از بيماران مذكر و 23 درصد مونث بودند. نتايج نشان ميداد كه 46 درصد از بيماران پرخاشگر داراي PTSD بودند . شدت بيماري در 5/6 درصد تحت باليني، 2/15 درصد خفيف، 5/43 درصد متوسط و 8/34 درصد شديد بود.

نتیجه گیری. با توجه به اين كه نزديك به نيمي از بيماران پرخاشگر، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند، توصيه ميگردد در مورد بيماران پرخاشگر به اين عامل زمينهاي نيز توجه شود. 

نویسندگان: ماهیار آذر, اردشیر کارآمد
کلیدواژه ها : صرع - افسردگي - اضطراب عمومي - وسواسي - جبري - ترس مرضي - SCL - 90 - R
: 15463
: 88
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسي برخي علايم روانپزشكي شامل افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس و ترس مرضي در فاز اينترايكتال بيماران مبتلا به صرع بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، ??7 بيمار مبتلا به صرع مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي دانشگاه امام حسين و انجمن صرع ايران در سال ???? بررسي شدند. چك ليستي شامل متغيرهاي دموگرافيك و پرسش نامه (symptoms check list) SCL-90-Rشامل سوالات مربوط به افسردگي، اضطراب منتشر، وسواسي-جبري و ترس مرضي تكميل گرديد.
يافته ها: فراواني نسبي علايم افسردگي، اضطراب منتشر، وسواسي-جبري، و ترس مرضي به ترتيب 4/55، 9/44، ?/?? و ?/?? درصد بود. علايم ترس مرضي ارتباط معني داري با سطح تحصيلات كمتر (03/?=P)، بيكاري (01/?=P) و سن بيشتر (01/?=P) داشت. علايم وسواسي اجباري (04/?=P) و اضطراب منتشر (04/P=?) با افزايش سن ارتباط معني داري داشت. علايم مورد بررسي با جنس، وضعيت تاهل، ميزان مصرف دارو، طول مدت ابتلا و نوع صرع ارتباط آماري معني داري نداشت .(NS)
نتيجه گيري: در اين مطالعه، علايم افسردگي و وسواسي-جبري در درجه اول و علايم اضطراب منتشر و ترس مرضي در درجه بعد، از علل موربيديتي مبتلايان به صرع در فواصل بين حملات صرع بودند. بر اين اساس، همكاري نزديك بين روانپزشكان و متخصصين اعصاب در رويكرد درماني بيماري صرع ضروري مي نمايد.
نویسندگان: ماهیار آذر
کلیدواژه ها : اضطراب عمومی - ترس مرضی - وسواس - اجبار - واژینیسموس - کژکاری جنسی
: 9925
: 14
: 0
ایندکس شده در :
رفتارهاي جنسي پاسخي است به يك انگيزه زيستي كه براي تعالي نسل ضروري ميباشد و از سوي ديگر بر رضايت از زندگي زناشوئي نيز تاثيرگذار است. كژكاري جنسي (Sexual Dysfunction) در حدود 30 تا 50% موارد هر دو جنس را درگير ميكند و ميتواند عواقب ناگواري روي زندگي زوجين برجاي بگذارد. واژينيسموس يكي از كژكاريهاي جنسي شايع زنان است و همراهي آن با اضطراب و ترس و واكنشهاي اجتنابي ديده شده است. هدف از اين پژوهش دستيابي به شيوع مشكلات اضطرابي در بيماران مبتلا به واژينيسموس مراجعهكننده به يك كلينيك خصوصي روانپزشكي در شهر تهران ميباشد. براي انجام اين پژوهش پرسشنامه SCL-90 در اختيار 27 بيماري قرار گرفت كه بر اساس ارزيابي متخصص زنان و زايمان دچار واژينيسموس بودند. خرده مقياسهاي اضطراب عمومي، ترس مرضي و وسواس-اجبار از پرسشنامه SCL-90 بطور اختصاصي مورد توجه بود. دادهها توسط آزمونهاي Chi-Square و Fisher exact testتجزيه و تحليل شد. بر اساس معيارهاي SCL-90، 13 نفر (1/48%) از اضطراب عمومي، 10 نفر (37%) از ترس مرضي و 19 نفر (4/70%) از علائم وسواس- اجبار، رنج ميبردند. اين نتايج با مطالعات ديگر در اين زمينه همسو بوده است. رويكرد تلفيقي مشتمل بر دارو درماني و رواندرماني در درمان بيماري واژينيسموس توصيه ميشود.
نویسندگان: مهدی سخابخش, شاهرخ یوسفزاده Yosefzadeh, اعظم بوالحسنی, زهرا پوررسولی Poorrasooli, مظفر حسیننژاد Hossein nejad, ماهیار آذر
کلیدواژه ها : دونپزیل - سکته مغزی - هشیاری
: 18545
: 269
: 0
ایندکس شده در :
چکیدهمقدمه: سکته مغزی پس از بیماریهای قلبی و سرطان شایعترین علت مرگ در دنیا است. سکته مغزی ناشی از انسداد تنه شریان مغزی میانی شایعترین حالت بوده و با توجه به درگیری گسترده مغز با اختلال سطح هشیاری بیشتری همراه است. دونپزیل نقش محافظت از سلولهای عصبی دارد. هدف: تاثیر دونپزیل بر بهبود سطح هشیاری بیماران دچار سکته حاد مغزی.مواد و روشها: در این کار آزمایی بالینی دو سو کور پس از انتخاب بیماران طبق معیارهای ورود و با اخذ رضایتنامه کتبی،59 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه دریافتکننده داروی دونپزیل(mg 5 روزانه تا 4 هفته سپس mg 10 روزانه تا 3 ماه) (28 نفر) و دریافت کننده دارونما (31 نفر) تقسیم شدند. سطح هشیاری بیماران در ابتدا، هنگام ترخیص و انتهای مطالعه توسط دستیار نورولوژی ارزیابی و ثبت شد. سرانجام، تغییر سطح هشیاری با نرم افزار SPSS در دو گروه مقایسه شد.نتایج: در گروه دریافتکننده دارو 9/26 %ارتقاء هشیاری، 2/46% هشیاری بدون تغییر و9/26% افت هشیاری داشتند ولی این موارد در گروه دریافتکننده دارونما به ترتیب 6/3% ،1/32% و3/64% بدست آمدp=0.008) ).نتیجهگیری: چون تغییر سطح هشیاری بیماران (ارتقاء سطح هشیاری) در گروه دریافت کننده دارو به صورت معنیداری بیش از گروه دارو نما بود میتوان نتیجه گرفت که مصرف این دارو ممکن است نقش مؤثری در بهبود سطح هشیاری بیماران دچار سکته مغزی حاد داشته باشد و باعث کاهش مرگ و میر و نیز کاهش مدت بستری در بیمارستان شود.