مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ماهیار آذر, سید عباس تولایی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : شيوع - پرخاشگري - اختلال استرس پس از سانحه
: 23501
: 101
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. پرخاشگري يكي از علائمي است كه به طور شايعي در ميان بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) ديده ميشود؛ ولي مشخص نيست ميزان شيوع PTSD در بيماران پرخاشگر چقدر ميباشد. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع PTSD در ميان بيماران دچار پرخاشگري انجام شده است.

روش ها. اين مطالعه بر روي 100 بيمار مبتلا به پرخاشگري كه از ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان بقيه ا... (عج) تهران به طور تصادفي انتخاب شدهاند، انجام شده است كه براي ارزيابي وجود يا عدم وجود پرخاشگري از يك پرسشنامه خودساخته و براي بررسي وجود يا عدم وجود PTSD از معيارهاي DSM-V و براي ارزيابي شدت بيماري PTSD از پرسشنامه Impact of Event Scale (IES) استفاده شده است.

یافته ها. در اين مطالعه ميانگين سني بيماران مورد بررسي 8/9 ± 7/36 سال بود. 77 درصد از بيماران مذكر و 23 درصد مونث بودند. نتايج نشان ميداد كه 46 درصد از بيماران پرخاشگر داراي PTSD بودند . شدت بيماري در 5/6 درصد تحت باليني، 2/15 درصد خفيف، 5/43 درصد متوسط و 8/34 درصد شديد بود.

نتیجه گیری. با توجه به اين كه نزديك به نيمي از بيماران پرخاشگر، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند، توصيه ميگردد در مورد بيماران پرخاشگر به اين عامل زمينهاي نيز توجه شود. 

نویسندگان: ماهیار آذر, اردشیر کارآمد
کلیدواژه ها : صرع - افسردگي - اضطراب عمومي - وسواسي - جبري - ترس مرضي - SCL - 90 - R
: 12817
: 88
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسي برخي علايم روانپزشكي شامل افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس و ترس مرضي در فاز اينترايكتال بيماران مبتلا به صرع بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، ??7 بيمار مبتلا به صرع مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي دانشگاه امام حسين و انجمن صرع ايران در سال ???? بررسي شدند. چك ليستي شامل متغيرهاي دموگرافيك و پرسش نامه (symptoms check list) SCL-90-Rشامل سوالات مربوط به افسردگي، اضطراب منتشر، وسواسي-جبري و ترس مرضي تكميل گرديد.
يافته ها: فراواني نسبي علايم افسردگي، اضطراب منتشر، وسواسي-جبري، و ترس مرضي به ترتيب 4/55، 9/44، ?/?? و ?/?? درصد بود. علايم ترس مرضي ارتباط معني داري با سطح تحصيلات كمتر (03/?=P)، بيكاري (01/?=P) و سن بيشتر (01/?=P) داشت. علايم وسواسي اجباري (04/?=P) و اضطراب منتشر (04/P=?) با افزايش سن ارتباط معني داري داشت. علايم مورد بررسي با جنس، وضعيت تاهل، ميزان مصرف دارو، طول مدت ابتلا و نوع صرع ارتباط آماري معني داري نداشت .(NS)
نتيجه گيري: در اين مطالعه، علايم افسردگي و وسواسي-جبري در درجه اول و علايم اضطراب منتشر و ترس مرضي در درجه بعد، از علل موربيديتي مبتلايان به صرع در فواصل بين حملات صرع بودند. بر اين اساس، همكاري نزديك بين روانپزشكان و متخصصين اعصاب در رويكرد درماني بيماري صرع ضروري مي نمايد.
نویسندگان: مهدی سخابخش, شاهرخ یوسفزاده Yosefzadeh, اعظم بوالحسنی, زهرا پوررسولی Poorrasooli, مظفر حسیننژاد Hossein nejad, ماهیار آذر
کلیدواژه ها : دونپزیل - سکته مغزی - هشیاری
: 16389
: 269
: 0
ایندکس شده در :
چکیدهمقدمه: سکته مغزی پس از بیماریهای قلبی و سرطان شایعترین علت مرگ در دنیا است. سکته مغزی ناشی از انسداد تنه شریان مغزی میانی شایعترین حالت بوده و با توجه به درگیری گسترده مغز با اختلال سطح هشیاری بیشتری همراه است. دونپزیل نقش محافظت از سلولهای عصبی دارد. هدف: تاثیر دونپزیل بر بهبود سطح هشیاری بیماران دچار سکته حاد مغزی.مواد و روشها: در این کار آزمایی بالینی دو سو کور پس از انتخاب بیماران طبق معیارهای ورود و با اخذ رضایتنامه کتبی،59 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه دریافتکننده داروی دونپزیل(mg 5 روزانه تا 4 هفته سپس mg 10 روزانه تا 3 ماه) (28 نفر) و دریافت کننده دارونما (31 نفر) تقسیم شدند. سطح هشیاری بیماران در ابتدا، هنگام ترخیص و انتهای مطالعه توسط دستیار نورولوژی ارزیابی و ثبت شد. سرانجام، تغییر سطح هشیاری با نرم افزار SPSS در دو گروه مقایسه شد.نتایج: در گروه دریافتکننده دارو 9/26 %ارتقاء هشیاری، 2/46% هشیاری بدون تغییر و9/26% افت هشیاری داشتند ولی این موارد در گروه دریافتکننده دارونما به ترتیب 6/3% ،1/32% و3/64% بدست آمدp=0.008) ).نتیجهگیری: چون تغییر سطح هشیاری بیماران (ارتقاء سطح هشیاری) در گروه دریافت کننده دارو به صورت معنیداری بیش از گروه دارو نما بود میتوان نتیجه گرفت که مصرف این دارو ممکن است نقش مؤثری در بهبود سطح هشیاری بیماران دچار سکته مغزی حاد داشته باشد و باعث کاهش مرگ و میر و نیز کاهش مدت بستری در بیمارستان شود.
نویسندگان: ناهید صیادیان, ماهیار آذر
کلیدواژه ها : عقیم سازی زنان - عملکرد جنسی زن - ارگاسم - انگیزش جنسی - میل جنسی - لوله بستن زن
: 7243
: 29
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: عقيمسازي در زنان، بعد از مصرف قرصهاي ضد بارداري خوراكي، دومين روش پيشگيري از بارداري مورد استفاده در كشور ميباشد، ولي با اين وجود عملكرد جنسي متعاقب استفاده از اين روش کمتر مورد توجه قرارگرفته است. اثرات عقيمسازي روي افراد بسيار متفاوت است. تأثيرات منفي آن ناشي از علاقمندي به حفظ قدرت باروري است و تأثيرات مثبت آن ناشي از رفع ترس از حاملگي ناخواسته و قطع عوارض استفاده از ساير روشهاي پيشگيري از بارداري است. مطالعات گذشتهنگر معمولاً نشاندهنده تغييرات مثبت يا منفي در وضعيت فعاليت جنسي بعد از عقيمسازياند؛ ولي مطالعات آيندهنگر، بيشتر نشان دهنده عدم تغيير و يا بهبودي در وضعيت عملكرد جنسي ميباشند. با توجه به اهميت عملكرد جنسي و درصد بالاي استفاده از عقيمسازي در ميان روشهاي پيشگيري از بارداري در ايران و با توجه به كمبود اينگونه پژوهشها در كشور، مطالعة حاضر با هدف بررسي تغييرات عملكرد جنسي زنان عقيم شده در مراجعين به بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 1383 صورت گرفت.روش بررسي: مطالعه روي 106 خانم داوطلب عمل عقيمسازي در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران قبل از عمل و 3 ماه پس از عقيمسازي انجام شد. كلية نمونهها ايراني و با نمره اضطراب و افسردگی کمتر از 2 (با آزمون SCL90) بودند و در دوران غیرنفاسی (حداقل يك سال بعد از آخرين زايمان) عقيمسازي شده بودند. شوهران تمامي نمونههاي مورد بررسي نيز تنها يك همسر داشتند. گردآوري دادهها با مصاحبه ساختار یافته بود كه فرمهای آن شامل دو بخش سؤالات دموگرافيك (18 سؤال) و بخش عملكرد جنسي (16 سؤال) در مورد مراحل ميل جنسي، انگيزش جنسي، ارگاسم، مرحله فرونشيني و رضايت جنسي بود. اعتبار فرمهاي اطلاعات با روش اعتبار محتوا و اعتماد آن از طريق آزمون كرونباخ آلفا سنجيده شد. فرمهاي مصاحبه قبل از عمل عقيمسازي و 3 ماه بعد از آن توسط يك كارشناس ارشد مامايي تكميل شد. دادههاي تحقيق با استفاده از آزمون تيزوجي و با كمك نرم افزار SPSS(10) بررسي و سطح معنيداري 05/0 در نظر گرفته شد.نتايج: يافتههاي پژوهش نشان داد ميانگين سني خانمها 2/47/33 سال بود و اكثر خانمها بيسواد (6/56%) و خانهدار (7/87%) بودند و شغل همسر اكثر آنها (9/51%) آزاد بود. ميانگين تعداد حاملگي خانمها 3/17/3 و ميانگين تعداد فرزندان آنها 9/02/3 نفر و آخرين روش پيشگيري از بارداري مورد استفاده قبل از عقيمسازي در اكثر افراد (34%) قرص بود. درآمد ماهيانه خانواده در اكثر خانمها (1/32%) بين 150–100 هزار تومان و اكثر آنها (7/54%) داراي منزل شخصي بودند. بررسيها نشان داد كه در ميانگين درصد نمرات مراحل مختلف نزديكي جنسي شامل ميل جنسي، انگيزش جنسي، ارگاسم و عملكرد جنسي بعد از عمل عقيمسازي نسبت به قبل از آن تغييرات معنيداري وجود نداشت؛ اما ميانگين درصد نمرات مرحله فرونشيني و احساس رضايت جنسي به طور معنيداري افزايش داشت (05/0p<) و به ترتيب از 7/202/68 به 4/216/71 و 5/201/60 به 5/213/64 رسيده بود. نتيجهگيري: با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان گفت كه سه ماه بعد از عمل عقيمسازي، عملكرد جنسي نسبت به قبل از عمل در كل تغييري نكرده بود و به جز مرحله فرونشيني و احساس رضايت جنسي كه بعد از عمل عقيمسازي بهبود يافته بودند. باقي مراحل افزايشي جزئي نسبت به قبل از عمل در پيگيري سهماهه نشان دادند. با توجه به اينكه عوامل مختلفي همچون فرهنگ، مذهب، ويژگيهاي فردي، شيوة زندگي و تصوير ارائه شده از زن در رسانههاي گروهي و نيز عوامل ديگري به غير از روش جلوگيري از بارداري، به عنوان يك امر كاملاً شخصي و منحصر به فرد بر عملكرد جنسي تأثير دارند، يافتهها قابل توجيه ميباشند. انجام مطالعات مشابه با پيگيري طولانيتر پيشنهاد ميشود.